Hamlets ver.7

Hamlets ver.7
March 10-11, 2020   Atelier Dai-Q-geijutsu, Tokyo

Text
W. Shakespeare “Hamlet” (T: Kaoru Edo)
Yuko Yoshida “Yokohama Yokohama”

Director: Makoto Tange
Video installation: Haruo Higuma
Music: Satsuki Shibano plays Erik Satie
Lighting: Seiji Hayakawa

Performer
Ko Imura
Toshiyasu Chinone
Baku Ueda
Jyuri Hashimoto
Moka Hiraguri
Makoto Tange