A/ash ver.1

A / ash ver.1
March 10-11, 2023   Atelier Dai-Q-geijutsu, Tokyo


Text
W. Shakespeare “King Lear” “Macbeth” “Hamlet” (T: Kaoru Edo)
Yuko Yoshida “Yokohama Yokohama”

Director: Makoto Tange
Video installation: Haruo Higuma
Music: Satsuki Shibano plays Erik Satie
Lighting: Seiji Hayakawa

Performer
Baku Ueda
Mizuki Tusjimotoi / Eri Ariga / Rina Kokubu
Wakako Hashimoto / Kasumi Yoshimuro
Makoto Tange