Hamlets ver.4

Hamlets ver.4
March 10-12, 2017   Store House Ekoda Studio, Tokyo

Text
W. Shakespeare “Hamlet” (T: Kaoru Edo)
Yuko Yoshida “Yokohama Yokohama”
Makoto Tange “How do I look now”

Director: Makoto Tange
Video installation: Haruo Higuma
Music: Satsuki Shibano plays Erik Satie
Lighting: Seiji Hayakawa

Performer
Ko Imura, Toshiyasu Chinone
Mari Harauchi, Shiho Hashimoto,
Makoto Tange