Hamlets ver.1

Hamlets ver.1
March 9-11, 2015   Tiny Alice theatre, Tokyo
(joined to Alice Theatre Festival)

Text
W. Shakespeare “Hamlet” (T: Kaoru Edo)

Director: Makoto Tange
Video installation: Haruo Higuma
Music: Shunsuke Mizuno
Lighting: Yasuko Abe

Performer
Kei Enaga, Toshiyasu Chinone,
Takako Noda, Shiho Hashimoto,
Makoto Tange